Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest firma CoMeS Ewa Kotula, NIP: 7542788413 .  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: kontakt@comesewakotula.com.

Pojęcie “Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

  § 1 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza Państwa danych osobowych:

  1. w celu odpowiedzi na kontakt e-mailowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie comesewakotula.com, w sposób naturalny przekazują Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
   Zakres zbieranych danych: adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.
  2. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zamawiając konsultację ze specjalistą za pośrednictwem naszej strony comesewakotula.com podajecie Państwo nam swój numer telefonu i adres e-mail który wykorzystamy do skontaktowania się z Państwem. Zrobimy to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO który stosuje się min. do sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji ze specjalistą). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Macie Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona
   Zakres zbieranych danych: numer telefonu, adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.
  3. w przypadku gdy Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych – profilu FB Coach Ewa Kotula oraz Comes Ewa Kotula oraz profilu Instagram: ewakotula.coach.
   Zakres zbieranych danych: profil społecznościowy
  4. w celu przeprowadzenia szkolenia / warsztatu / spotkania informacyjnego / wydarzenia. Zapisując się na w/w przedsięwzięcia podajecie Państwo swoje dane oraz wypełniając formularz zgłoszenia, opinie po przedsięwzięciu. . Zrobimy to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO który stosuje się min. do sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy / przedsięwzięcia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji ze specjalistą). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Macie Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona.
   Zakres zbieranych danych: adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, dane firmy.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania celu w jakim Państwo je udostępniają.

  § 2 JAK WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE

  Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:

  1.            umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej, profilu na Facebooku i Instagramie;

  2.            umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszym serwisie oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;

  3.            przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;

  4.            dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;

  5.            śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony internetowej; wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;

  6.            zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych stronach internetowych i serwisach. Może to obejmować informowanie o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych Państwa pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;

  7.            administrowanie stroną  internetową.

  § 3 DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  Państwa dane będą przez nas przetwarzane z następujących powodów:

  1. udzieliliście Państwo nam zgody: na przykład wtedy, gdy przekazujecie nam Państwo szczegółowe informacje dla danego celu;
  2. jest to niezbędne dla celów rozpatrywania roszczeń prawnych;
  3. przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla interesu osób trzecich: pod warunkiem, że powyższe nie narusza interesów lub praw przysługujących Państwu jako podmiotowi indywidualnemu. Lista naszych prawnie uzasadnionych interesów znajduje się w następnym punkcie.

  § 4 PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

  Mamy prawnie uzasadniony interes w:

  1. świadczeniu usług coachingu, mentoringu;
  2. zarządzaniu naszą relacją z klientem lub jego firmą bądź organizacją;
  3. rozumieniu i reagowaniu na zapytania i opinie klientów;
  4. rozumieniu, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług i stron internetowych;
  5. określeniu, czego nasi klienci potrzebują, i budowaniu relacji z klientem, jego firmą lub organizacją;
  6. ulepszaniu naszych usług i rozwiązań;
  7. egzekwowaniu naszych warunków świadczenia usług oraz stron internetowych, jak i innych warunków;
  8. zarządzaniu naszym łańcuchem dostaw;
  9. rozwijaniu relacji z partnerami biznesowymi;
  10. zapewnieniu spłaty należności;
  11. wykorzystywaniu aktywności mających na celu wyłączenie klientów z marketingu bezpośredniego, jeżeli nie wyrazili oni na taki marketing zgody;

  § 5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć usługi opisane na stronie comesewakotula.com i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej, podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie przesłane przez formularz kontaktowy czy bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub przez okres niezbędny do kontaktu z Państwem w celu umówienia konsultacji zamówionej przez formularz na stronie comesewakotula.com lub świadczenia innych usług. Zachowamy Państwa informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych. Standardowy okres przechowywania danych wynosić będzie od 3 do 15 lat. Po tym czasie mogą̨ zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  § 6 PRAWA

  1. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy Państwa dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.
  2. W sytuacji przetwarzania danych za zgodą, możecie Państwo wycofać swoją zgodę.
  3. Gdy uznacie państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora narusza Państwa prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
  4. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, proszę skontaktować się z administratorem mailowo pod adresem e-mail kontakt@comesewakotula.com.

  § 7 ODBIORCY DANYCH

  1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
  2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami
  4. Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.
  5. Przekazywanie danych do państw trzecich
  6. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
  7. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
  8. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możecie Państwo zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

  § 8 BEZPIECZEŃSTWO

  1. Na stronie internetowej wdrożono rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony twoich danych, w tym certyfikat SSL – narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę.
  2. Administrator gwarantuje Państwu poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  3. Będziemy przechowywać Państwa informacje w bezpieczny sposób, stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Niemniej jednak przekazywanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że będziemy podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Państwa informacji osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych przez Państwa informacji, a każdy proces odbywa się na Państwa ryzyko.

  § 9 MARKETING BEZPOŚREDNI

  Jak opisano powyżej, możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas informacji w formie marketingu bezpośredniego.

  Możemy wykorzystać informacje, które nam Państwo przekazujecie na naszej stronie lub w inny sposób, dla celów marketingu bezpośredniego, do otrzymywania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji na temat naszych usług, w tym wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

  Możecie Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania od nas informacji za pośrednictwem marketingu bezpośredniego pisząc na adres e-mail: kontakt@comesewakotula.com

  § 10 PROFILOWANIE

  W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, to znaczy nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa czynników osobowych (np. do oceny Państwa preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.)

  § 11 PLIKI COOKIES

  1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
  2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
   a. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
   b. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
   c. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
   d. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
  3. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych
  4. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
  5. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

  § 12 LOGI SERWERA

  1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   a. czas nadejścia zapytania;
   b. czas wysłania odpowiedzi;
   c. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
   d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
   e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
   f. informacje o przeglądarce użytkownika;
   g. informacje o adresie IP użytkownika;
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

  § 13 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

  § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.

  Ostatnia aktualizacja 16 lutego 2024r
  Shopping Cart